สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา
ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (O-NET, GAT/PAT)
และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
และได้คะแนนสอบ O-Net ในวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน

 

 
  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น)
 

วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-15.30 น. เฉพาะ 23 มิถุนายน 2560 เริ่ม 13.00 น.-15.30 น.

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์/ที่คณะ
  -27 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.
  สอบสัมภาษณ์
  -28 มิถุนายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์/ที่คณะ
  -29 มิถุนายน 2560
  เปิดเรียน
  -ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
 
      พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT ในรายวิชาดังต่อไปนี้
    

ผลคะแนนสอบ  GAT
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
85
ความถนัดทั่วไป

 
คะแนนสอบ PAT *
     
รหัสวิชา
รายวิชา
     
71
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
77
ความถนัดทางฝรั่งเศส
78
ความถนัดทางเยอรมัน
79
ความถนัดทางญี่ปุ่น
80
ความถนัดทางจีน
81
ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 

         

       
เลือก 1 วิชาจากรหัสวิชาดังกล่าวเท่านั้น  

ผลคะแนนสอบ O-NET
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
   
01
ภาษาไทย
   
02
สังคมศึกษา
   
03
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
   
04
คณิตศาสตร์
   
05
วิทยาศาสตร์
   

หมายเหตุ  โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนสอบวัดความรู้ที่ใช้  ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว

 
 

 
  หลักสูตร 4 ปี  แต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย  ภาคต้น - ภาคปลาย - ภาคฤดูร้อน

 
  นอกเวลาราชการหรือตามแต่กำหนดภายหลัง

 
  อาคารคณะสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1-4

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ประกอบด้วย

 
ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคการศึกษาละ     

   5,000 บาท

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย      ภาคการศึกษาละ  

  3,700 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ

25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการ ภาคการศึกษาละ

1,300 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน (กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน)

12,000 บาท


 
  ใบสมัคร ชุดละ 100 บาท
ค่าสมัคร 300 บาท
ซื้อและสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3
แผนที่ตั้ง


 
 
รูปถ่ายสี  หรือขาวดำ   หน้าตรง    ไม่สวมแว่นตาดำ   ขนาด  1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2  รูป
ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET (อายุไม่เกิน 2 ปี)  จำนวน ชุด
หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
(อายุไม่เกิน 2 ปี)     
 
จำนวน ชุด
หนังสือรับรองผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) (อายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน ชุด
สำเนาหลักฐานการศึกษา  (ใบ ปพ๑.)  จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ชุด
* ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองและแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น                                                                                                        

หมายเหตุ  สำหรับหลักฐานประกอบการสมัครที่เป็นสำเนาเอกสารให้ผู้สมัครลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องทุกรายการ